FZO-VL ondersteunt en vormt aangesloten afdelingen op administratief, inhoudelijk en logistiek vlak. Het is onze doelstelling om de afdelingen zo sterk mogelijk te maken en te houden. Daarom willen wij hen zo goed mogelijk aansturen in functie van het decreet sociaal cultureel volwassenenwerk.

Het middenveld heeft ons inziens een groot maatschappelijk belang. Om onze doelstellingen te realiseren zetten we acties, activiteiten en projecten op. Deze kaderen allemaal binnen de 4 functies van het sociaal cultureel werk:
- Culturele functie
- Gemeenschapsvormende functie
- Maatschappelijk activerende functie
- Educatieve functie

FZO-VL werkt rond brede(re) maatschappelijke thema’s en opdrachten die voor onze doelgroepen van belang zijn: onderwijs, huisvesting, cultuurbeleving, welzijn, tewerkstelling, religieuze beleving,…

FZO-VL verenigt verenigingen van zelforganisaties in Vlaanderen die de doelstellingen van FZO-VL onderschrijven en naleven.
Dit houdt o.a. in:

- Het ondersteunen, vormen, aansturen en beter laten functioneren van aangesloten afdelingen. Dit allemaal in functie van de 4 functies van het decreet sociaal cultureel volwassenwerk.
- Optreden als gesprekspartner ten overstaan van verschillende overheden en andere belangrijke maatschappelijk actoren.
- Belangenbehartiging van de afdelingen en achterban.
- Enkele thema’s: recht op degelijk onderwijs, recht op goede huisvesting, tewerkstelling, recht op godsdienstuitoefening en respect voor de culturele diversiteit.
- Afdelingen degelijk vormen in functie van het decreet sociaal cultureel volwassenenwerk
- Verenigingen samenbrengen en ook laten samenwerken