En hebben jullie voorstellen om diversiteit te stimuleren bij de autochtone bevolking? Op dit moment is de situatie soms zorgwekkend: uit een recent onderzoek blijkt dat 1 Belg op 5 vindt dat iedereen van allochtone afkomst terug naar het land van herkomst (van de ouders) gestuurd moet worden.

Theo Francken: "Wij vinden het vanzelfsprekend dat de hele samenleving zich moet inspannen voor inburgering. Wij pleiten er al lang voor dat het integraal afleggen van een inburgeringstraject tot een inburgeringsattest moet leiden. Dat bewijst dan dat de houder van dat attest een inspanning heeft gedaan, en moet ook een civiele betekenis hebben zodat er met andere woorden een aantal voordelen aan ontleend kunnen worden. Wij wensen bijvoorbeeld dat dit geagendeerd wordt tussen de sociale partners, zodat werkgevers dit attest naar waarde schatten. Wij vinden dit een betere benadering dan quota, ook omdat mensen fier kunnen zijn op hun inburgeringsattest als ze er een job mee krijgen.

Over andere voorstellen zijn wij minder enthousiast: wij zijn niet voor het invoeren van drempelverhogende inburgeringsexamens – hoe doe je dat? – of voor grote verbintenissen om de Vlamingen verdraagzamer te maken zoals het Pact van Vilvoorde stelt. Dat soort zaken kan bijna niet lukken. Hoe begin je daaraan, het aankweken van verdraagzame attitudes? Meestal heeft dat toch een omgekeerd effect; de Vlaming is wel slim genoeg om voor zichzelf te denken, en als je de Vlaming paternalistisch benadert zullen mensen algauw het tegenovergestelde doen. Bovendien, gesteld dat je het zou proberen, hoe ga je je resultaten meten? Verbintenissen uit het verleden zijn spaak gelopen omdat er geen parameters waren om eventuele vooruitgang te berekenen."