Als koepelvereniging willen wij via het verenigen van mensen een steentje bijdragen aan een warmer, gezelliger, pluralistisch en inclusief Vlaanderen. Waar iedereen zich thuis voelt en gelijke kansen krijgt. Maar met een gezonde evenwicht tussen rechten en plichten. Waarin waarden als gelijkheid tussen man en vrouw, gelijkheid tussen de mensen en gelijkheid van culturen centraal staan.

Ons pluralistische karakter vertaalt zich op verschillende vlakken. Zo hebben we lidverenigingen uit verschillende hoeken van de wereld, die actief zijn rond verschillende maatschappelijke thema’s.

De komende jaren zullen we ons blijven inzetten voor een super diverse samenleving waar iedereen dezelfde kansen krijgt. Niemand mag uit de boot vallen omdat hij of zij anders is! FZO werkt hieraan vanuit haar pluralistische aanpak. Daarom zijn principes zoals gelijkheid tussen man en vrouw, scheiding tussen kerk en staat, respect voor de democratie en respect voor een andere mening zeer belangrijk binnen onze werking. Deze beleidsperiode zal FZO vanuit de eigen werking praktijken aanreiken, die bijdragen tot de ontwikkeling van een interculturele, superdiverse maatschappij.

Deze beleidsperiode pakken we onze werking  thematisch aan. De maatschappelijke thema’s worden gekozen in samenspraak met onze lidverenigingen. Dit betekent een professionalisering van onze werking en creëert ruimte waarbinnen mensen sneller engagement kunnen opnemen. 

Hiervoor zijn er al stuurgroepen/werkgroepen opgericht in Vlaanderen en Brussel.

Op de ledendag (27 november 2021) kwam deze nieuwe manier van werken uitgebreid aan bod. Onze vrijwilligers mochten dan thema’s naar voor schuiven om de komende beleidsperiode aan de slag te gaan.  Ook werd onze nieuwe missie en visie, de socio-culturele rollen en functies van FZO uitgebreid besproken. Achteraf hebben wij nogmaals per mail gepolst naar jullie interesse en behoeften.

De volgende thema’s kwamen naar voor: gezondheid, gender diversiteit, migratie, community art en senioren. 

Uit onze bevragingen (ledendag + per mail) kwamen twee thema's naar vooren, zijnde gezonheid en migratie. De komende jaren  zal FZO rond thema's gezonheid en migratie actief zijn, eind 2023 gaan wij dit evalueren en mogelijks verderzetten of doorgaan met een andere thema.

Om een zo breed mogelijke inspraak te hebben van onze leden zijn wij nog steeds op zoek naar vrijwilligers die onze werkgroepen kunnen versterken. Heb je interesse: mail naar info@fzovl.be