We vroegen de kandidaten om hun visie op onderwijs, en dan vooral naar de oplossingen die ze hebben voor de vaak betreurde segregatie in het onderwijs en de taal- en economische achterstand van allochtone leerlingen.

VeliVeli Yüksel: Wij gunnen iedereen het recht op onderwijs. Wij zijn tegen zogenaamde “zwarte” en “blanke” scholen, omdat die mensen voorbereiden op een gesegregeerde samenleving. Wij willen een inschrijvingsbeleid dat ertoe leidt dat het aantal concentratiescholen daalt en de kwaliteit van het onderwijs stijgt. We moeten ervoor zorgen dat blanke leerlingen de “zwarte” scholen aantrekkelijk vinden en tegelijkertijd moeten we ervoor zorgen dat er een einde komt aan de problematiek van ouders die voor de schooldeuren kamperen om hun kind ingeschreven te krijgen. Daarom moet er een spreidingsbeleid komen bij de inschrijvingen.

Mohamed Ridouani: Het belangrijkste is vooral dat we sterke en zwakke leerlingen kunnen mixen. Dat begint al bij het kleuteronderwijs: allochtone kleuters worden later ingeschreven en volgen de klasjes onregelmatiger. Daarom zijn wij voor de invoering van de schoolplicht op 3 jaar, ook om de taalachterstand van allochtone scholieren te bestrijden.
Ten tweede is er een probleem van allochtone leerlingen die terechtkomen in een stroom van minder kwalitatief onderwijs – slechte lagere school, georiënteerd naar beroepsonderwijs, enzovoorts. Daarom moet het CLB hervormd worden, en moeten kwetsbare leerlingen en hun gezin ondersteund worden. In Leuven hebben we nu een buddy-project, waarbij hogeschoolstudenten ingezet worden voor huistaakbegeleiding, voor studie-coaching en de extra aandacht geven die allochtone leerlingen vaak nodig hebben.
fatma arafatTen slotte is het probleem van de concentratiescholen natuurlijk ook een probleem van concentratiewijken. Om dat op te lossen moeten sociale woningen geintegreerd worden in gewone wijken, en moeten er herwaarderingsprojecten komen voor wijken die nu achtergesteld zijn. Dan komt er bijna automatisch een leerlingenmix in de buurtscholen.

Fatma Pehlivan: De sp.a is vanzelfsprekend gekant tegen concentratiescholen. Ook wij maken de analyse dat het probleem van de concentratiescholen samenhangt met het probleem van “concentratiebuurten”, zoals de Gentse negentiende-eeuwse gordel. Dus ook daaraan moet iets worden gedaan.
Ten tweede vinden wij dat er geïnvesteerd moet worden in de zoektocht naar – en ik spreek uit eigen ervaring – beter aangepaste pedagogische projecten.
Ten derde moeten er meer middelen vrijgemaakt worden om te investeren in onderwijs, en dan vooral in leerlingen die meer kansen moeten krijgen.

Arafat Bouachiba: Ook wij zijn natuurlijk begaan met het probleem van de concentratiescholen, en vinden dat daaraan iets moet veranderen. Een van de oplossingen is ook volgens ons de invoering van de leerplicht op 3 jaar. Ten tweede moeten we met alle mogelijke middelen streven naar een sociale mix in de scholen.

breedbeeldElke Decruynaere: wij zijn voorstander van een systeem dat lijkt op het systeem dat nu in Gent wordt toegepast, waarbij leerlingen op basis van factoren zoals taal, broers & zussen, nationaliteit, eerder ingeschreven worden in bepaalde scholen dan andere leerlingen. Dit systeem moet algemeen gemaakt worden om tot een effectief spreidingsbeleid te komen. Daarnaast moeten een aantal drempels worden weggewerkt, zoals het feit dat de inschrijving in dit systeem nu via internet verloopt.
In het algemeen is Groen! voor de uitbreiding van het leerzorgkader. Daarmee bedoelen we dat leerlingen op school een groter vrijetijdsaanbod krijgen, dat ze langer op school kunnen blijven, waardoor de mix niet alleen op de scholen maar ook tijdens de vrijetijdsbesteding plaatsvindt.

Françis Van den Eynde: Ik vind het maar normaal dat iedereen zo goed mogelijk onderwijs zoekt voor zijn kinderen, en ik vraag me af of de overheid daar wel zoveel in moet ingrijpen. Ik heb dus grote vragen bij het invoeren van die criteria bij de inschrijving. We kunnen er wel naar streven om een mix door te voeren, maar we moeten er toch op letten dat we daarin niet zover gaan dat we het niveau van bepaalde scholen aanpassen. Met andere woorden, we moeten in de eerste plaats de kwaliteit van het onderwijs hoog houden.