Van het thema tewerkstelling vloeiden we naadloos over in het thema "Quota". Wat vinden de verschillende partijen ervan om vast te leggen of en hoeveel allochtonen de overheid en bedrijven moeten aanwerven?

ElkeElke Decruynaere: Groen! pleit voor een systeem waarin bij overheidsopdrachten criteria op het vlak van diversiteit worden opgelegd. Als de Vlaamse overheid, of de stedelijke overheden een bepaald werk willen laten uitvoeren, wordt er nu bijvoorbeeld nagekeken of een aannemer rekening houdt met het milieu. Op dezelfde manier kan bij aanbestedingen ge-eist worden dat een werkgever een diversiteitsbeleid voert en daarbij bepaalde quota haalt. Op dit moment wordt zo'n systeem toegepast in landen als Oostenrijk en Finland, in Vlaanderen moet dat dringend ingevoerd worden. In het beleid van de stad Gent staan nergens concrete streefcijfers, bijvoorbeeld.

Fatma Pehlivan: Er zijn wèl streefcijfers! We hebben altijd gezegd te streven naar een ambtenarij die de bevolking afspiegelt en in Gent zijn er ongeveer 10% allochtonen. Het quotum voor tewerkstelling is dus 10%.

Veli Yüksel, Elke Decruynaere (samen): Ah bon. Dat staat nergens opgeschreven, mevrouw Pehlivan. Dit is de allereerste keer dat we dat cijfer horen, maar 't is genoteerd. 10 procent, we houden u eraan.

Francis Van den Eynde: Het Vlaams Belang heeft een enorm probleem met het dogma van “de weerspiegeling van de maatschappij”. Wij vinden dat men moet uitgaan van de bekwaamheden van mensen, en niet van quota bij aanwervingsprocedures. Quota vervalsen de procedures.

Elke Decruynaere: Quota gaan vanzelfsprekend samen met bekwaamheid. De quota worden zowiezo slechts toegepast op mensen die al geslaagd zijn voor toegangsexamens. Het gaat dus duidelijk niet om voortrekkerij, maar om een manier om mensen evenredig te vertegenwoordigen.

MohamedMohamed Ridouani: SLP is tegen quota, omdat die onvermijdelijk een stempel drukken op de werkzoekende, wat zorgt voor frustratie en stress. In plaats van toevlucht te zoeken tot dat soort kunstmatige ingrepen, willen wij de investeren in de competenties en kwaliteiten van de allochtone werkzoekenden. Maar ook moet de gelijkschakeling van buitenlandse diploma's nu eindelijk eens versoepeld worden, en moeten barrières zoals de nationaliteitsvereiste voor ambtenaren afgeschaft worden.

Veli Yüksel: Ook CD&V gelooft in de kwaliteiten van de werkzoekenden als belangrijkste factor. Maar bij gelijke kwalificatie kan één van de kandidaten wel beloond worden.

Fatma Pehlivan: Ook de sp.a wil mensen in de eerste plaats op basis van competenties aanwerven.