Positieve identiteitsontwikkeling bij jongeren

(in het kader van de preventie van radicalisering)

Net voor de kerstvakantie vernam Victoria Deluxe dat de projectaanvraag die het had ingediend bij ministers Liesbeth Homans en Sven Gatz samen met nog zeven andere projecten is goedgekeurd. Dat betekent dat we in januari 2016 van start gaan met een project dat de gelaagde identiteit van Gentse moslimjongeren in kaart en in beeld brengt.

Samen met het CIET (Centrum voor Islamitische Educatie De Toekomst) maakt Victoria Deluxe een inventaris op van het heel verscheiden moslim-middenveld. In overleg en in samenwerking met diverse sleutelfiguren willen we in een 2de stap (moslim)jongeren opzoeken, ontmoeten en in beeld brengen die elk op hun manier gelovig maar ook burger zijn. We zijn ervan overtuigd dat de erkenning en waardering van gelovige jongeren een eerste stap is in het voorkomen van radicalisering. Daarnaast willen we mensen die weinig tot geen voeling hebben met de islam een beeld geven van de gelaagde identiteit van (moslim)jongeren.

Doel van het project is enerzijds het versterken van jongeren in hun gelaagde identiteit en het benadrukken dat de identiteitsconstructies van moslimjongeren perfect matchen met onze Belgische grondwet en de Europese Verlichtingswaarden. Anderzijds hopen we dat een multiperspectivistische benadering de relaties tussen de niet moslim bevolking en de moslimgelovigen deels kan herstellen. Heel wat moslimjongeren benoemen immers de aanhoudende diverse vormen van racisme en discriminatie gebaseerd op hun uiterlijk, afkomst of religieuze achtergrond en beleving.

Tourad Kane – al heel lang actief in diverse Gentse organisaties: steward bij AA Gent, acteur bij Theater 12, vrijwilliger bij Victoria Deluxe – en zelf moslim wordt door Victoria Deluxe aangeworven om dit project te coördineren. Wie meer info wil of interesse heeft in dit project kan contact opnemen met Evy Menschaert: evy@victoriadeluxe.be