De Vlaamse Regering keurde op vrijdag 23 januari een voorontwerp van wijzigingsdecreet goed. Dat past het Minderhedendecreet van 1998 aan. Hierdoor wordt het minderhedenbeleid hervormd tot een integratiebeleid.
De hoofdpunten:

  • Het woord ‘allochtoon’ is geschrapt. Het integratiebeleid richt zich voortaan tot alle Vlamingen, van welke origine ook.
  • De integratiesector krijgt de opdracht het samenleven in diversiteit te bevorderen en voorzieningen toegankelijker te maken.
  • Een participatieorganisatie (het huidige Minderhedenforum) gaat empowerment en belangenbehartiging ondersteunen.
  • De regie voor het lokale integratiebeleid komt bij de gemeentebesturen te liggen. De planlast zal daarbij een stuk lichter worden. Er worden concreet meetbare doelen ingevoerd.
  • De sociale tolk- en vertaaldiensten worden structureel verankerd. Tot nu toe werken ze met jaarlijks te hernieuwen subsidies.

Het voorontwerp gaat nu voor (verplichte) adviezen naar de SERV, de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken en de Raad van State. Daarna gaat het naar het Vlaams Parlement.
In een eerste reactie toonde het Minderhedenforum, waarvan FZO-VL lid is, zich gematigd positief over dit voorontwerp, vooral omdat aan het allochtoon middenveld een belangrijkere rol wordt toebedeeld in het bevorderen van participatie van etnisch-culturele minderheden.
Tegelijkertijd betreurt het Minderhedenforum dat Marino Keulen, de bevoegde minister, kiest voor 'integratie' als overkoepelende titel voor dit decreet. "Integratie" lijkt volgens het Forum nog altijd op "assimilatie".
De volledige tekst van het voorontwerp vindt u via deze link