De Nationale Veiligheidsraad volgt de evolutie van de pandemie op de voet op en heeft beslissingen genomen die geldig zijn tot 30 september. Culturele activiteiten blijven mogelijk maar moeten rekening houden met de basisprotocollen voor cultuur. Deze protocollen worden bepaald door de bevoegde minister, na advies van de GEES en in overleg met de sector. Op woensdag 10 juni keurde minister van Cultuur Jan Jambon het eerste basisprotocol cultuur goed dat ondertussen verschillende keren werd aangepast: de laatste versie gaat in vanaf 21 september 2020.

Socius en De Federatie werkten samen aan een coronagids met algemene richtlijnen en veiligheidsprincipes voor organisaties en initiatiefnemers in het sociaal-cultureel werk en de amateurkunsten om groepsactiviteiten op een veilige manier te hernemen. Deze gids kwam tot stand in samenspraak met zowel sectororganisaties, initiatiefnemers als virologen en is in overeenstemming gebracht met het basisprotocol cultuur.

Een nulrisico voor verspreiding van COVID-19 bij de organisatie van groepsactiviteiten bestaat niet. Je kan wel het nodige doen om de risico’s tot een minimum te herleiden. Als organisator of initiatiefnemer ben je immers de verantwoordelijke regisseur van de veiligheidsmaatregelen. Hierbij handel je uiteraard steeds binnen de wettelijk geldende maatregelen die bepaald zijn door de Nationale Veiligheidsraad, de Vlaamse overheid of jouw lokale bestuur. Volg daarom altijd nauwgezet de actualiteit.

Neem bij de organisatie van je groepsactiviteit het zorgvuldigheidsprincipe in acht. Lever alle inspanningen die redelijkerwijze kunnen verwacht worden om besmetting te voorkomen in de voorbereiding, de uitvoering en de opvolging van je groepsactiviteit. Deze coronagids biedt je een algemeen kader. Organisaties die met ouderen werken, raadplegen bovendien best het 'Charter voor ouderen'. Voor groepsactiviteiten met een meer specifiek karakter zoals sport, koken of repetities, raadpleeg je best bijkomend gidsen voor andere sectoren waarvan je een overzicht op deze site terugvindt.

www.coronagids.be