Logo's - Downloads

Hieronder vindt u de logo's van FZO-VL die u kan gebruiken op uw site, affiches of publicaties. Het lettertype in ons logo is Bauhaus Md Bt.

Lid worden

De leden van FZO-VL krijgen kosteloos steun op maat. Onze medewerkers in Gent en Brussel bieden antwoorden op jouw vragen in verband met subsidies, adviseren in verband met verenigings-en vzw-wetgeving, statuten en organiseren verschillende vormingen, onder andere over de verplichte vrijwilligersverzekering, boekhouden voor vzw's, vergadertechnieken etc. Ook voor praktische vragen in verband met het vinden van een locatie of de promotie van een activiteit kan je bij ons terecht.

Brussel

FZO–VL, de Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen vzw is een sociaal-culturele overkoepelende vereniging die staat voor integratie, participatie en emancipatie van de allochtone gemeenschap in Vlaanderen en Brussel. FZO-VL wordt als Landelijke Vereniging erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap (ministerie van Cultuur). Sinds 1 juli 2007 wordt FZO-VL ook als Verbond door de Vlaamse Gemeenschapscommissie te Brussel erkend.

Vertegenwoordiging

FZO-VL neemt haar opdracht van participatie en inspraak serieus op. Wij blijven niet aan de zijlijn. Neen, wij nemen onze verantwoordelijkheid en proberen steeds in een constructieve sfeer ons steentje bij te dragen. In de praktijk vertaalt zich dit in rechtstreekse of onrechtstreekse vertegenwoordiging in tal van raden, organisaties en overlegorganen.

Via deze weg danken wij al onze vrijwilligers voor hun inzet en professionalisme bij de uitvoering van hun vertegenwoordigingsopdrachten.

FZO-VL is vertegenwoordigd in:

  10 jaar FZO-VL

  Op 21 Juni 2008 vierde FZO-VL haar tienjarig bestaan. Ter opening verwelkomde mede-oprichter Mohamed Kabbar de meer dan honderd aanwezigen. De door hem uitgesproken wens dat zij allen van de avond zouden genieten, werd meer dan bewaarheid.

  Nieuws: 

  FZOVL: 

  Publicaties

  Tot voor kort publiceerde FZO-VL het ledenblad Voices. Hoewel we ondertussen overgestapt zijn op een elektronische nieuwsbrief, loont het zeker de moeite om nog eens door de voorbije jaargangen van de voices te grasduinen.

  Missie

  FZO-VL ondersteunt en vormt aangesloten afdelingen op administratief, inhoudelijk en logistiek vlak. Het is onze doelstelling om de afdelingen zo sterk mogelijk te maken en te houden. Daarom willen wij hen zo goed mogelijk aansturen in functie van het decreet sociaal cultureel volwassenenwerk.

  Het middenveld heeft ons inziens een groot maatschappelijk belang. Om onze doelstellingen te realiseren zetten we acties, activiteiten en projecten op. Deze kaderen allemaal binnen de 4 functies van het sociaal cultureel werk:
  - Culturele functie
  - Gemeenschapsvormende functie
  - Maatschappelijk activerende functie
  - Educatieve functie

  FZO-VL werkt rond brede(re) maatschappelijke thema’s en opdrachten die voor onze doelgroepen van belang zijn: onderwijs, huisvesting, cultuurbeleving, welzijn, tewerkstelling, religieuze beleving,…

  FZO-VL verenigt verenigingen van zelforganisaties in Vlaanderen die de doelstellingen van FZO-VL onderschrijven en naleven.
  Dit houdt o.a. in:

  - Het ondersteunen, vormen, aansturen en beter laten functioneren van aangesloten afdelingen. Dit allemaal in functie van de 4 functies van het decreet sociaal cultureel volwassenwerk.
  - Optreden als gesprekspartner ten overstaan van verschillende overheden en andere belangrijke maatschappelijk actoren.
  - Belangenbehartiging van de afdelingen en achterban.
  - Enkele thema’s: recht op degelijk onderwijs, recht op goede huisvesting, tewerkstelling, recht op godsdienstuitoefening en respect voor de culturele diversiteit.
  - Afdelingen degelijk vormen in functie van het decreet sociaal cultureel volwassenenwerk
  - Verenigingen samenbrengen en ook laten samenwerken

  Work-Up

  Inhoudelijke doelstelling De verenigingen voeren complementaire acties tot een arbeidsbegeleiding op maat van allochtone werkzoekenden die meer ondersteuning nodig hebben dan de reguliere diensten kunnen bieden. Deze leidt ertoe dat deze werkzoekenden zich bij VDAB en/of in een arbeidstraject inschrijven, dat werkzoekenden ingeschakeld worden in een opleiding of kunnen starten met een job.

  Ondersteuning en (her)activering van allochtone werkzoekenden

  FZOVL: 

  Pagina's